TMdesign

فصل اول

پاسخ سوال 1 : واقعيت عبارت است از آنچه هست ؛ حقيقت عبارت است از آنچه بايد باشد.حسابداری واقعیت و تئوری حسابداری حقیقت است .

پاسخ سوال (2) : صفحه 3  پارگراف آخر

پاسخ سوال (3) : صفحه 6  پارگراف آخر

پاسخ سوال (4) : صفحه 6  پارگراف دوم که با مثال شروع شده .

پاسخ سوال (5) : صفحه 6  پارگراف چهارم

پاسخ سوال (6) : نسبی البته در حسابداری از مقیاس نسبی استفاده میشود.

پاسخ سوال (7) : ص 8 پ آخر و ص9 پ اول

پاسخ سوال (8) : صفحه 8  پارگراف سوم –بله- که با 2 مثال توضیح داده.

پاسخ سوال (9) : صفحه 2  پارگراف آخر

پاسخ سوال (11) : صفحه 12 پارگراف چهارم


فصل دوم

پاسخ سوال (1) : صفحه 25   دو پارگراف آخر

پاسخ سوال (2) : صفحه 25   پارگراف دوم

پاسخ سوال (3) : صفحه 25  پارگراف سوم (زیرا تحقیقات مشاهده ای عاری از دیدگاه و قضاوتهای شخصی  فرد محقق نیست)

پاسخ سوال (5) : صفحه 31  پارگراف آخر ((خطوط پایانی )، به دلیل الزامات قانونی همچون مالیات ))

پاسخ سوال (6) : صفحه 25  پارگراف اول– تفاوت اصلی در وجود یا نبودن قضاوت ارزشی است-

پاسخ سوال (7) : صفحه 27  پارگراف سوم – خیر-

پاسخ سوال (8) : صفحه 26  پارگراف اول

پاسخ سوال(9) : صفحه 35 پارگراف آخر (این پارگراف در مورد هر سه و ارتباط بین انها صحبت میکند)

پاسخ سوال (10) : صفحه 31 پارگراف سوم  و صفحه 32 پارگراف دوم

پاسخ سوال (13) : (فکر میکنم جواب این سوال خلاصه از درک کل این فصل است لطفا اگه جواب این سوال را میدانید یا حدس میزنید که درسته با ماهم در میان بذارید.-چون بدجوری ذهن من و مشغول کرده)

پاسخ سوال (14) : صفحه 29 پارگراف سوم (به دلیل ماهیت دستوری و قیاسی)


فصل سوم

پاسخ سوال (1) : صفحه 43   پارگراف دوم

پاسخ سوال (3) : صفحه 43   پارگراف دوم ( هم جواب یک و هم جواب سه است چون سوال یک از اصول و سوال سه از مفروضات پرسیده که این پارگراف جواب هر دو را دارا است)

پاسخ سوال (4) : صفحه 55   پارگراف دوم( از دیدگاه تئوری نمایندگی)

پاسخ سوال (5) : صفحه 66   پارگراف سوم سه خط اول(جوابش کامل نیست)

پاسخ سوال (6) : صفحه 67   پارگراف پنجم

پاسخ سوال (7) : - خیر

پاسخ سوال (8) : صفحه 64   خط اول پارگراف اول(تئوری شخصیت حسابداری)

پاسخ سوال (10) : صفحه 41   پارگراف اول

پاسخ سوال (12) : صفحه 64   پارگراف آخر

پاسخ سوال (13) : (فکر میکنم جوابش این باشه که در برابر اخبار بد در بازار سرمایه افراد نگرانترند و سریعتر واکنش نشان میدهند و در مقابل اخبار خوب چون نگرانی کمتر است واکنش هم کندتر صورت میگیرد _اگه جوابم اشتباهه ،لطفا جواب درست و بگید)


فصل چهارم

پاسخ سوال (1) : صفحه 78   پارگراف اول (در هدفها به تصمیم گیری و قضاوت استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری توجه شده است)

پاسخ سوال (2) : بلی

پاسخ سوال (3) : صفحه 82  پارگراف دوم و زیر نویس شماره 5 (به عنوان ویژگی های کیفی اطلاعات در سایر گزارشها مطرح شده )

پاسخ سوال (4) : صفحه 81  پارگراف دوم

پاسخ سوال (6) : صفحه 79 پارگراف چهارم و ص 84 پ آخر

پاسخ سوال (7) : صفحه 95  پارگراف سوم و صفحه 94 پارگراف چهارم با مثال

پاسخ سوال (10) : صفحه 23 پارگراف سوم

پاسخ سوال (11 ): صفحه 92 پارگراف سوم


فصل پنجم

سوال1-صفحه100 خط4(تعاریفی برای....)

سوال2-صفحه112خط6(چارچوب...)تا خط16(...تضمین نمیکند)

سوال4-صفحه83فصل4-خط4(این استاندارد...)

سوال5-صفحه108 پاراگراف اول( باید با توجه به این قسمت پاسخ داد)

سوال6-صفحه106قسمت عایدی و سود جامع خط2(در این بیانیه...)

سوال7-صفحه106پاراگراف اخر(همراه با...)

سوال9-صفحه108پاراگراف3

سوال10-صفحه92فصل4پاراگراف اخر

سوال11-صفحه102پاراگراف اخر(سودمندی...)

سوال12-صفحه104پاراگراف اول خط2(منظور از...){منظور سوال از محدودیت را متوجه نشدم}

سوال13-صفحه104پاراگراف اخر خط2


فصل ششم

سوال1- صفحه121 پاراگراف اخر

سوال ۲: صفحه 135 پارگراف سوم (زیر تیتر اطلاعات حسابداری و اعتباردهندگان)

سوال3- صفحه120 پاراگراف 3

سوال4- صفحه120 پاراگراف 4

سوال5- صفحه122 پاراگراف  اول

سوال8- صفحه125 موارد1و2

سوال9- صفحه130( قسمت سایر تحقیقات درباره...)

سوال10- صفحه131 موارد5-1

سوال11- صفحه126 پاراگراف اخر خط2{به قسمت دوم سوال پاسخ داده نشده}

سوال12- صفحه128 پاراگراف 2

سوال13- صفحه130پاراگراف 2 خط6(بنابراین...)

 سوال ۱۴ : صفحه 132 پارگراف دوم (چون اینگونه تحقیقات برای ارزیابی نتایج اقتصادی روشهای حسابداری و آثار آن بر قیمت اوراق بهادار می باشدنه روشها و استاندارها)

سوال19- صفحه134 پاراگراف 2

سوال20- صفحه137 پاراگراف 2


فصل هفتم

پاسخ سوال (1) : ج

توضیح : جریانات ورودی و خروجی دارایی های ثابت/سرمایه گذاری در اوراق بهادار/ تسهیلات وام های اعطایی  جزو فعالیت های سرمایه گذاری است.

پاسخ سوال (2) : الف

توضیح : بر اساس FASB

مالیات/بهره/سود/کارمزد...دریافت و پرداخت شده ← فعالیت عملیاتی

سود سهام پرداخت شده/افزایش و کاهش سرمایه/بدهی بلند مدت ← فعالیت تامین مالی

 پاسخ سوال (3) : بر سود خالص

(الف) : کاهنده

(ب) : کاهنده

(ج) : افزاینده

(د) : افزاینده

(ه) : افزاینده  ؟

(و) : کاهنده

(ز) : افزاینده


فصل هشتم

سوال ۱- گزینه ب       ص۱۹۵

سوال ۲- گزینه ب       ص۱۹۵

سوال ۳- گزینه د        ص۱۹۵

سوال ۴- گزینه ج        ص۲۰۰

سوال ۵- گزینه ب        ص۱۹۹

سوال ۶- گزینه الف      ص۲۰۰ 


فصل نهم

سوال ۱-گزینه ج  ص۲۱۸

سوال ۲-گزینه ج

سوال ۳-گزینه ب

سوال ۴-گزینه ب

سوال ۵-گزینه ج

سوال ۶-گزینه ج

پاسخ سوال ۷

الف- چون مدت قرارداد و زمان اجرای آن بیش از یک دوره مالی میباشد لذا می بایست در هر سال به نسبت کار انجام شده صورت وضعیت تنظیم و سود و زیان شناسایی شود.صفحه ۲۱۴ و ۲۱۵

ب-درصد مخارج هر سال به کل مخارج برآوردی پروژه- ص۲۱۵

ج-ارسال صورت حساب اثری بر سود ندارد ولی تایید صورت حساب از جانب کارفرما منجر به شناسایی سود می شود.

پاسخ سوال ۸

الف-شناسایی سود در مقطع فروش جهت اطمینان از انتقال مزایا و مخاطرات تحویل کالا به مشتری صورت می گیرد.

ب-صفحه ۲۱۴

ج-بطور کلی ۴ مورد است:

۱.در خلال تولید

۲.پایان تولید

۳.زمان تحویل

۴.بعد از فروش


پاسخ سوال ۹

الف-معمولا بهای تمام شده کالای فروش رفته مستقیما با فروش در ارتباط هستند

ب-بسیاری از اقلام بهای تمام شده مانند هزینه های اداری و فروش به  دوره ای تعلق دارد که در آن وجه نقد پرداخت یا تقبل بدهی شده باشد   که در ارتباط با فروش کالا یا ارایه خدمات صورت گرفته باشد.

ج-زمانی که هنوز فروش نرفته و در اختیار واحد انتفاعی می باشد.

د-هزینه هایی از قبیل بیمه و استهلاک به صورت معقول و سیستماتیک به دوره ای تعلق پیدا می کند که انتظار می رود منافع داراییها به آن دوره مربوط باشد.

ه-ص۲۳۴ پاراگراف آخر


فصل دهم

پاسخ سوال (1) : ص 243 پاراگراف 4 و5 ص244 پ1 ،ص255 پ 2و3و4 ص 260 پ آخر

پاسخ سوال (4) : ص 245 پاراگراف آخر

پاسخ سوال (5) :ص 266 پاراگراف دوم

پاسخ سوال (6) : ص 238 پاراگراف آخر ، ص 240 پ آخر

پاسخ سوال (7):ص 261 پاراگراف 1 و 3

پاسخ سوال (8) : ص241 پاراگراف دوم

پاسخ سوال (9) : ص 265 پاراگراف دوم

پاسخ سوال (11) :ص250 پاراگراف سوم

پاسخ سوال (12) : ص 251 پاراگراف سوم ص249 پ اول خط اول


موضوعات مرتبط: تحصيلات تكميلي ، تئوری حسابداری
برچسب‌ها: دانلود كتاب تئوري حسابداري 1 آقاي دكتر رضا شباهنگ , دانلود PDF تئوري حسابداري يك دكتر شباهنگ , خلاصه جزوه كتاب تئوري حسابداري 1 , حل المسائل و پاسخهاي كتاب تئوري حسابداري شباهنگ , اسلايد تئوري حسابداري
تاريخ : بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | |